01. فرآیند سامانه نظر سنجی

ایجاد فرم نظرسنجی – سنجش اختصاصی

به راحتی پرسشنامه‌های اختصاصی و پیشرفته ایجاد کنید. همچنین از انواع پرسشنامه‌های آماده استاندارد با رویکردهای مختلف و قابلیت سفارشی‌سازی استفاده نمایید. در راستای سفارشی‌سازی پرسشنامه، شما می‌توانید لگو و تصویر پس‌زمینه مورد‌نظرتان را در پرسشنامه استفاده کنید و بر جذابیت آن بیفزایید. همچنین می‌توانید متنی را جهت دعوت از افراد برای شرکت در نظرسنجی و نیز متنی را برای پایان فرآیند نظرسنجی و جهت سپاسگزاری از پاسخ دهنده ثبت نمایید. همچنین می‌توانید از تیزر تبلیغاتی جهت افزایش جذابیت فرآیند نظرسنجی استفاده نمایید.

01. فرآیند سامانه نظر سنجی

ایجاد فرم نظرسنجی – سنجش کاربردی

در ساخت پرسشنامه مورد‌نظر خود می‌توانید از انواع سوالات تک انتخابی، چند انتخابی، ستاره ای، استیکری، تک انتخابی عکسی، چند انتخابی عکسی، طیف عددی، رتبه بندی، متن کوتاه، متن طولانی، چندمتنی و آپلود فایل استفاده نمایید.
با تعریف شرط‌های ساده و گروهی می‌توانید پرسشنامه را هوشمند کنید. فرافیدبک این امکان را فراهم کرده است تا با تعریف روابط منطقی و افزودن شرط، در لحظه و متناسب با جواب پاسخ‌دهندگان، آن‌ها را به سوال‌های مربوطه هدایت نمایید. شرطی کردن سوالات پرسشنامه، ابزاری انعطاف پذیر است که به راحتی تعیین می‌کنید بر اساس پاسخ‌ها، امتیاز و یا مقادیر متغیرهای مخفی، چه سوالی نمایش داده شود.

01. فرآیند سامانه نظر سنجی

ایجاد فرم نظرسنجی – سنجش شاخص

در ساخت پرسشنامه مورد‌نظر خود می‌توانید از انواع سوالات تک انتخابی، چند انتخابی، ستاره ای، استیکری، تک انتخابی عکسی، چند انتخابی عکسی، طیف عددی، رتبه بندی، متن کوتاه، متن طولانی، چندمتنی و آپلود فایل استفاده نمایید.
با تعریف شرط‌های ساده و گروهی می‌توانید پرسشنامه را هوشمند کنید. فرافیدبک این امکان را فراهم کرده است تا با تعریف روابط منطقی و افزودن شرط، در لحظه و متناسب با جواب پاسخ‌دهندگان، آن‌ها را به سوال‌های مربوطه هدایت نمایید. شرطی کردن سوالات پرسشنامه، ابزاری انعطاف پذیر است که به راحتی تعیین می‌کنید بر اساس پاسخ‌ها، امتیاز و یا مقادیر متغیرهای مخفی، چه سوالی نمایش داده شود.

03. فرآیند سامانه نظر سنجی

گام سوم : گزارشات مدیریتی

فیدبک‌های ارسالی پس از جمع آوری، سازماندهی و ارزیابی در قالب گزارشات تحلیلی به صورت لحظه ای برای مدیران قابل ارائه می باشد. همچنین می‌توانید به‌منظور تجزیه‌وتحلیل‌های بیشتر و اخذ تصمیمات بهینه با‌ استفاده از فیلترهای مختلف علاوه برگزارش‌گیری، از داده‌های گردآوری‌شده خروجی بگیرید. داده های خام را به تصمیمات اثربخش تبدیل کنید و کسب و کاری دانش محور بسازید.

04. فرآیند سامانه نظر سنجی

گام چهارم : تصمیم گیری اثر بخش

فیدبک‌های ارسالی پس از جمع آوری، سازماندهی و ارزیابی در قالب گزارشات تحلیلی به صورت لحظه ای برای مدیران قابل ارائه می باشد. همچنین می‌توانید به‌منظور تجزیه‌وتحلیل‌های بیشتر و اخذ تصمیمات بهینه با‌ استفاده از فیلترهای مختلف علاوه برگزارش‌گیری، از داده‌های گردآوری‌شده خروجی بگیرید. داده های خام را به تصمیمات اثربخش تبدیل کنید و کسب و کاری دانش محور بسازید.