مدیریت تجربه کارکنان

یک برند با تجربه مشتری تعریف می شود، تجربه‌ای که با کارمندان به دست آمده است.

مدیریت تجربه کارکنان، کارمندان را قادر می‌سازد تا بهترین نسخه از خود باشند

ارزیابی پیش از استخدام

نظرسنجی‌های پس از استخدام

بازخوردهای آموزش پس از استخدام

ارزیابی 360 درجه

ارزیابی عملکرد دوره‌ای

بررسی نبض کارکنان

سنجش وفاداری کارکنان

مشارکت کارکنان

eNPS

مطالعه خروج کارکنان

نظرسنجی های مدیریت

مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک

تجربه کارکنان، اشاره به تعاملاتی دارد که کارمندان در طول مسیر کاری خود با سازمان تجربه می‌کنند که احساسات، رفتار و تجربیات آن‌ها را در بر می‌گیرد. پلتفرم مدیریت تجربه کارکنان فرافیدبک، به سازمان‌ها امکان نظارت، مدیریت و بهبود تجربه کارکنان را فراهم می‌سازد. فرافیدبک تمامی مراحل چرخه عمر کارکنان را از لحظه‌ استخدام و جذب تا ارزیابی‌های دوره ای، ارزیابی‌های 360 درجه سازمانی، مشارکت در نظرسنجی‌ها و در نهایت خروج و ترک کارمندان سازمان را مانیتورینگ می‌کند. با استفاده از پلتفرم مدیریت تجربه فرافیدبک، امکان برقراری تعامل با کارمندان، دریافت بازخورد‌های لحظه‌ای و بهبود تجربه کارکنان در هر مرحله از فرآیند منابع انسانی وجود دارد که در نهایت بهبود فرآیند جذب و استخدام، آموزش و در نتیجه رشد و توسعه و فردی کارکنان و بهبود نرخ حفظ کارکنان را به همراه خواهد داشت.
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک
مدیریت تجربه کارکنان با فرافیدبک

آنچه در چرخه عمر کارمندان می‌توانید از فرافیدبک انتظار داشته باشید

رشد و توسعه منابع انسانی

بهبود فرآیند جذب، استخدام و آموزش نیروی انسانی

افزایش بهره‌وری کارکنان

افزایش رضایت شغلی

افزایش تعهد سازمانی

بهبود انگیزش کارکنان

بهبود محیط کاری

کاهش نرخ جابه‌جایی و خروج کارمندان