مدیریت تجربه برند

 اگر مشتری ارزش‌های مشترکی با شرکت داشته باشد، به برند شما وفادار خواهند ماند.

برند شما داستانی است که در تمام نقاط تماس مشتری آشکار می شود

آگاهی از برند

ارزیابی جایگاه برند

شناسایی هویت برند

ارزیابی اعتبار برند

رضایتمندی از برند

ارزش گذاری برند

وفاداری به برند

مدیریت تجربه برند با فرافیدبک

تجربه برند تمامی احساسات، واکنش‌ها و ادراکاتی است که مشتریان در تعامل با برند، تجربه می‌کنند. این تجربه تمام نقاط تماس مشتریان با برند را در بر می‌گیرد. به طور کلی، تجربه برند به تمامی برداشت‌هایی گفته می‌شود که مشتریان در ذهن خود از برندی خاص دارند. ایجاد تجربه زیبا و منحصر به فرد برای مشتریان، نقش بسیار مهمی در ساخت یک برند قوی دارد. ما در فرافیدبک با طراحی، اجرا و مانیتورینگ تجربه و سنجش تمام جنبه‌های تجربه برند شما که ناشی از بعد حسی، عاطفی، شناختی و رفتاری است به شناخت و آگاهی برند، افزایش اعتبار و بهبود جایگاه آن در بازار و ارتقا ارزش برند کمک می‌کنیم. 

آنچه در مسیر تجربه برند متمایز، می‌توانید از فرافیدبک انتظار داشته باشید

بهبود تصویر برند

افزایش آگاهی از برند

تثبیت جایگاه برند

بهبود تمایز برند

بهبود اعتبار برند

افزایش قابلیت اعتماد به برند

رشد نفوذ برند

افزایش ارزش برند